બાળકોને વૈજ્ઞાનિક બનવાનો મોકો આપી રહ્યું છે ISRO. Participate કરાવો તમારા બાળક ને યુવા વિજ્ઞાની કાર્યક્રમ (યુવિકા) માં @isro.in

isroyuvika2020, isroyuvika, isro, yuvika2, rjdhvanit, radiomirchi, mirchi

બાળકોને વૈજ્ઞાનિક બનવાનો મોકો આપી રહ્યું છે ISRO. Participate કરાવો તમારા બાળક ને યુવા વિજ્ઞાની કાર્યક્રમ (યુવિકા) માં
#isroyuvika2020 #isroyuvika #isro #yuvika2 #rjdhvanit #radiomirchi #mirchi @isro.in

બાળકોને વૈજ્ઞાનિક બનવાનો મોકો આપી રહ્યું છે ISRO. Participate કરાવો તમારા બાળક ને યુવા વિજ્ઞાની કાર્યક્રમ (યુવિકા) માં #isroyuvika2020 #isroyuvika #isro #yuvika2 #rjdhvanit #radiomirchi #mirchi @isro.in

Let's Connect

sm2p0