ચ લ મ ર પ કક દ શ મન ન intro કર વ સ મ ત પ ડય મ લ ક ન યક અન પ ર મ ગઢવ ક મ ક ટ ઈમ ગ મ આમન ક ઈ ન પહ ચ વળ બસ ત પછ જ જ હવ અમ ર ક મ સ ટ ર ન ભડ ક

#VitaminShe #GujaratiFilm #BicharoDhvanit #28July
ચાલો, મારા પાકકા દુશ્મનો (!) નો intro કરાવંુ!

સ્મિત પંડયા, મૌલિક નાયક અને પ્રેમ ગઢવી!

કોમિક ટાઈમિંગ માં આમને કોઈ ના પહોંચી વળે 🙏🏻.

બસ તો પછી... જોજો હવે અમારી કેમિસ્ટ્રી ના ભડાકા!

#VitaminShe #GujaratiFilm #BicharoDhvanit 

#28July

ચાલો, મારા પાકકા દુશ્મનો (!) નો intro કરાવંુ!

સ્મિત પંડયા, મૌલિક નાયક અને પ્રેમ ગઢવી!

કોમિક ટાઈમિંગ માં આમને કોઈ ના પહોંચી વળે 🙏🏻.

બસ તો પછી... જોજો હવે અમારી કેમિસ્ટ્રી ના ભડાકા!

#VitaminShe #GujaratiFilm #BicharoDhvanit

#28July

ચાલો, મારા પાકકા દુશ્મનો (!) નો intro કરાવંુ! સ્મિત પંડયા, મૌલિક નાયક અને પ્રેમ ગઢવી! કોમિક ટાઈમિંગ માં આમને કોઈ ના પહોંચી વળે 🙏🏻. બસ તો પછી... જોજો હવે અમારી કેમિસ્ટ્રી ના ભડાકા! #VitaminShe #GujaratiFilm #BicharoDhvanit #28July

Let's Connect

sm2p0