ચાલો, મારા પાકકા દુશ્મનો (!) નો intro કરાવંુ! સ્મિત પંડયા, મૌલિક નાયક અને પ્રેમ ગઢવી! કોમિક ટાઈમિંગ માં આમને કોઈ ના પહોંચી વળે 🙏🏻. બસ તો પછી... જોજો હવે અમારી કેમિસ્ટ્રી ના ભડાકા!

VitaminShe, GujaratiFilm, BicharoDhvanit, 28July

RJ Dhvanit,  VitaminShe, GujaratiFilm, BicharoDhvanit, 28July

ચાલો, મારા પાકકા દુશ્મનો (!) નો intro કરાવંુ!

સ્મિત પંડયા, મૌલિક નાયક અને પ્રેમ ગઢવી!

કોમિક ટાઈમિંગ માં આમને કોઈ ના પહોંચી વળે 🙏🏻.

બસ તો પછી... જોજો હવે અમારી કેમિસ્ટ્રી ના ભડાકા!

#VitaminShe #GujaratiFilm #BicharoDhvanit

#28July

ચાલો, મારા પાકકા દુશ્મનો (!) નો intro કરાવંુ! સ્મિત પંડયા, મૌલિક નાયક અને પ્રેમ ગઢવી! કોમિક ટાઈમિંગ માં આમને કોઈ ના પહોંચી વળે 🙏🏻. બસ તો પછી... જોજો હવે અમારી કેમિસ્ટ્રી ના ભડાકા! #VitaminShe #GujaratiFilm #BicharoDhvanit #28July

Let's Connect

sm2p0