અહ ય મ ર interview લ વ ઈ રહ ય છ Palash Bhatt

#mirchirjhunt #rj #radiojockey #radio #rjhunt #ahmedabad

અહિંયા મારો interview લેવાઈ રહ્યો છે....

#mirchirjhunt #rj #radiojockey #radio #rjhunt #ahmedabad Palash Bhatt

અહિંયા મારો interview લેવાઈ રહ્યો છે.... #mirchirjhunt #rj #radiojockey #radio #rjhunt #ahmedabad Palash Bhatt

Let's Connect

sm2p0