સાંભળ્યો હશે અનેક વાર. ચાલો, એના વિશે જરા વિચારીએ એક વાર. આ ગરબાનું મારું interpretation કંઈક આવું છે... Garba of the day : Vadaladi Varsi Re!

garba, garbaoftheday, dhunoftheday, radiomirchi, mirchigujarati, gujarati, raas, navratri2020, navratri, dotd, dhvanit, rjdhvanit

સાંભળ્યો હશે અનેક વાર. ચાલો, એના વિશે જરા વિચારીએ એક વાર.

આ ગરબાનું મારું interpretation કંઈક આવું છે...

Garba of the day : Vadaladi Varsi Re!

#garba #garbaoftheday #dhunoftheday #radiomirchi #mirchigujarati #gujarati #raas #navratri2020 #navratri #dotd #dhvanit #rjdhvanit

સાંભળ્યો હશે અનેક વાર. ચાલો, એના વિશે જરા વિચારીએ એક વાર. આ ગરબાનું મારું interpretation કંઈક આવું છે... Garba of the day : Vadaladi Varsi Re! #garba #garbaoftheday #dhunoftheday #radiomirchi #mirchigujarati #gujarati #raas #navratri2020 #navratri #dotd #dhvanit #rjdhvanit

Let's Connect

sm2p0