હા તો? તો શું? ઘેર-ઘેર સુપરહીરો પેદા કરીશું તો કોમન મેન કોણ બનશે? આમ આદમીની જીંદગીનો લહાવો કોણ લેશે? બાળપણનો આનંદ કોણ માણશે? If all of us will produce super kids, who will relish to play with sand and mud? I must do something about Kids losing their simple joys of life because of us - Adults. We are the culprits to snatch away the luxury in simple joys of childhood. Anyone with me? Any suggestions on what should I do using Radio and social media?

rjdhvanit

RJ Dhvanit,  rjdhvanit

હા તો? તો શું?

ઘેર-ઘેર સુપરહીરો પેદા કરીશું તો કોમન મેન કોણ બનશે? આમ આદમીની જીંદગીનો લહાવો કોણ લેશે?
બાળપણનો આનંદ કોણ માણશે?

If all of us will produce super kids, who will relish to play with sand and mud?

I must do something about Kids losing their simple joys of life because of us - Adults.

We are the culprits to snatch away the luxury in simple joys of childhood. Anyone with me?

Any suggestions on what should I do using Radio and social media?

#rjdhvanit

હા તો? તો શું? ઘેર-ઘેર સુપરહીરો પેદા કરીશું તો કોમન મેન કોણ બનશે? આમ આદમીની જીંદગીનો લહાવો કોણ લેશે? બાળપણનો આનંદ કોણ માણશે? If all of us will produce super kids, who will relish to play with sand and mud? I must do something about Kids losing their simple joys of life because of us - Adults. We are the culprits to snatch away the luxury in simple joys of childhood. Anyone with me? Any suggestions on what should I do using Radio and social media? #rjdhvanit

Let's Connect

sm2p0