પ કચરન ન બર ય પડ ત ય ર સ ભળ શ સ ગ તક ર મ હ લ સ રત અન ડ યર ક ટર વ જયગ ર ન આભ ર સ થ આ જ ઓ મ ન ટ અન બ ટટ ન ધમ લ iamaarohii mauliknayakofficial

#montunibittu #gujaratifilm #songs #dhvanit #rjdhvanit

પિકચરના નંબરીયા પડે ત્યારે સંભળાશે. સંગીતકાર મેહુલ સુરતી અને ડાયરેક્ટર વિજયગિરીના આભાર સાથે આ જુઓ મોન્ટુ અને બિટટુની ધમાલ.. @iamaarohii
@mauliknayakofficial

#montunibittu #gujaratifilm #songs #dhvanit #rjdhvanit

પિકચરના નંબરીયા પડે ત્યારે સંભળાશે. સંગીતકાર મેહુલ સુરતી અને ડાયરેક્ટર વિજયગિરીના આભાર સાથે આ જુઓ મોન્ટુ અને બિટટુની ધમાલ.. @iamaarohii @mauliknayakofficial #montunibittu #gujaratifilm #songs #dhvanit #rjdhvanit

Let's Connect

sm2p0