હું છું ધ્વનિત અને હું મારી મમ્મી અને માઈક બંનેના સમ ખાઈને કહું છું કે હું વોટ જરૂર કરીશ. હું છું ______ અને હું __________ ના સમ ખાઈને કહું છું કે હું વોટ જરૂર કરીશ. (ખાલી જગ્યા પૂરો) I, Dhvanit, swear by my mom and my microphone that I will vote. I, _________, swear by __________ that I will vote. (Fill in the blanks)

maakasamIwillvote, elections2014, Vote

RJ Dhvanit,  maakasamIwillvote, elections2014, Vote

હું છું ધ્વનિત અને હું મારી મમ્મી અને માઈક બંનેના સમ ખાઈને કહું છું કે હું વોટ જરૂર કરીશ.

હું છું ______ અને હું __________ ના સમ ખાઈને કહું છું કે હું વોટ જરૂર કરીશ.

(ખાલી જગ્યા પૂરો)

I, Dhvanit, swear by my mom and my microphone that I will vote.

I, _________, swear by __________ that I will vote.

(Fill in the blanks)

#maakasamIwillvote
#elections2014
#Vote

હું છું ધ્વનિત અને હું મારી મમ્મી અને માઈક બંનેના સમ ખાઈને કહું છું કે હું વોટ જરૂર કરીશ. હું છું ______ અને હું __________ ના સમ ખાઈને કહું છું કે હું વોટ જરૂર કરીશ. (ખાલી જગ્યા પૂરો) I, Dhvanit, swear by my mom and my microphone that I will vote. I, _________, swear by __________ that I will vote. (Fill in the blanks) #maakasamIwillvote #elections2014 #Vote

Let's Connect

sm2p0