અમ ર આન પપ પ ન ગમ મ ત ટલ સ ર જમવ ન બન વ એ ત ખ ચડ ખ ધ જ ધર ય How many of us relate to this

#Khichdi

Let's Connect

sm2p0