જો ધારીએ તો અમેરિકન્સ ભારત ના વિસા લેવા માટે તડપતા હોય! જો ધારીએ તો ૨૦૨૦ ના ઓલિમ્પિક્સ માં સૌથી વધુ ગોલ્ડ મેડલ્સ આપણાં ખિસ્સા માં હોય! જો ધારીએ તો ભારત માં વૃદ્ધાશ્રમ ની જરૂર ના પડે! જો ધારીએ તો 'ગાંધીજી આજે જીવતા હોત તો?' એવું વિચારવા ની જરૂર ના પડે! તો ધારો ને! ફેલાવો HIV POSITIVE...HAR INDIAN VERY POSITIVE. હું કાન લેવા વાઈરસ ફેલાવવા માંગુ છું HIV POSITVE! જો ધારીએ ને તો પાંસઠમાં વર્ષે ફરી આઝાદ થઇ શકાય!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

જો ધારીએ તો અમેરિકન્સ ભારત ના વિસા લેવા માટે તડપતા હોય! જો ધારીએ તો ૨૦૨૦ ના ઓલિમ્પિક્સ માં સૌથી વધુ ગોલ્ડ મેડલ્સ આપણાં ખિસ્સા માં હોય! જો ધારીએ તો ભારત માં વૃદ્ધાશ્રમ ની જરૂર ના પડે! જો ધારીએ તો 'ગાંધીજી આજે જીવતા હોત તો?' એવું વિચારવા ની જરૂર ના પડે! તો ધારો ને! ફેલાવો HIV POSITIVE...HAR INDIAN VERY POSITIVE. હું કાન લેવા વાઈરસ ફેલાવવા માંગુ છું HIV POSITVE! જો ધારીએ ને તો પાંસઠમાં વર્ષે ફરી આઝાદ થઇ શકાય!

Let's Connect

sm2p0