ક ર ઓન ક સર અન દ ન ય દ ર બ ન ગ જર ત ફ લ મ સન સફળત મળ એવ શ ભક મન ઓ Hindi war film ધ ગ ઝ અટ ક 3 5 Mirchis out of 5

#mirchimoviereview #duniyadari #carryonkesar #thegaziattack

'કૅરી ઓન કેસર' અને 'દુનિયાદારી' - બંને ગુજરાતી ફિલ્મ્સને સફળતા મળે એવી શુભકામનાઓ.

Hindi war film 'ધ ગાઝી અટેક' : 3.5 Mirchis out of 5

#mirchimoviereview #duniyadari #carryonkesar #thegaziattack

'કૅરી ઓન કેસર' અને 'દુનિયાદારી' - બંને ગુજરાતી ફિલ્મ્સને સફળતા મળે એવી શુભકામનાઓ. Hindi war film 'ધ ગાઝી અટેક' : 3.5 Mirchis out of 5 #mirchimoviereview #duniyadari #carryonkesar #thegaziattack

Let's Connect

sm2p0