તૈયાર થઈ જાઓ બધા head to feet .. કરણ કે આજે જામશે એકસાથે બધાજ સુરો ની beat.. આજે ઢોલ વાગશે ...આપના સૌ જાણીતા માનીતા કલાકારો સાથે..આવો રમઝટ બોલાવીએ બધા એકસાથે.. બોલો અંબે માત કી જય !! @smulein @swiggyindia @licindiaforever @stellar_skoda @officialbankofbaroda

મિર્ચીગુજરાતી, mirchigujarati, મિર્ચી, mirchi, મિર્ચીનવરાત્રી, નવરાત્રી, ગરબા, navratri, Garba, SmuleNavratriChallenge, IndiaJamsHere, smuleindia, HarPalApkesaath, Mirchi, MirchiGujarati, MirchiRockNDhol

RJ Dhvanit,  મિર્ચીગુજરાતી, mirchigujarati, મિર્ચી, mirchi, મિર્ચીનવરાત્રી, નવરાત્રી, ગરબા, navratri, Garba, SmuleNavratriChallenge, IndiaJamsHere, smuleindia, HarPalApkesaath, Mirchi, MirchiGujarati, MirchiRockNDhol

તૈયાર થઈ જાઓ બધા head to feet ..
કરણ કે આજે જામશે એકસાથે બધાજ સુરો ની beat..

આજે ઢોલ વાગશે ...આપના સૌ જાણીતા માનીતા કલાકારો સાથે..આવો રમઝટ બોલાવીએ બધા એકસાથે..

બોલો અંબે માત કી જય !!

@smulein
@swiggyindia
@licindiaforever
@stellar_skoda
@officialbankofbaroda

#મિર્ચીગુજરાતી #mirchigujarati #મિર્ચી #mirchi #મિર્ચીનવરાત્રી #નવરાત્રી #ગરબા #navratri #Garba #SmuleNavratriChallenge
#IndiaJamsHere #smuleindia #HarPalApkesaath #Mirchi #MirchiGujarati #MirchiRockNDhol

તૈયાર થઈ જાઓ બધા head to feet .. કરણ કે આજે જામશે એકસાથે બધાજ સુરો ની beat.. આજે ઢોલ વાગશે ...આપના સૌ જાણીતા માનીતા કલાકારો સાથે..આવો રમઝટ બોલાવીએ બધા એકસાથે.. બોલો અંબે માત કી જય !! @smulein @swiggyindia @licindiaforever @stellar_skoda @officialbankofbaroda #મિર્ચીગુજરાતી #mirchigujarati #મિર્ચી #mirchi #મિર્ચીનવરાત્રી #નવરાત્રી #ગરબા #navratri #Garba #SmuleNavratriChallenge #IndiaJamsHere #smuleindia #HarPalApkesaath #Mirchi #MirchiGujarati #MirchiRockNDhol

Let's Connect

sm2p0