ધ્રુવ ભટ્ટની કથા ‘અતરાપી’ના અદ્ભુત પાત્ર એવા ‘સારમેય’ નામના ગલૂડિયાને ગુરુ બનાવીએ તો? તો શીખવા મળે કે, દરેક પ્રશ્નના ત્રણ જ જવાબ મળે છે. એક : તેમ કરવું મને જરૂરી લાગતું નથી. બે : હું જાણતો નથી. ત્રણ : તેવું હોઈ પણ શકે.

gujarati, literature, gujaratiliterature

RJ Dhvanit,  gujarati, literature, gujaratiliterature

ધ્રુવ ભટ્ટની કથા ‘અતરાપી’ના અદ્ભુત પાત્ર એવા ‘સારમેય’ નામના ગલૂડિયાને ગુરુ બનાવીએ તો?

તો શીખવા મળે કે, દરેક પ્રશ્નના ત્રણ જ જવાબ મળે છે.

એક : તેમ કરવું મને જરૂરી લાગતું નથી.
બે : હું જાણતો નથી.
ત્રણ : તેવું હોઈ પણ શકે.

#gujarati #literature #gujaratiliterature

ધ્રુવ ભટ્ટની કથા ‘અતરાપી’ના અદ્ભુત પાત્ર એવા ‘સારમેય’ નામના ગલૂડિયાને ગુરુ બનાવીએ તો? તો શીખવા મળે કે, દરેક પ્રશ્નના ત્રણ જ જવાબ મળે છે. એક : તેમ કરવું મને જરૂરી લાગતું નથી. બે : હું જાણતો નથી. ત્રણ : તેવું હોઈ પણ શકે. #gujarati #literature #gujaratiliterature

Let's Connect

sm2p0