બ શ વરસ દન પણ એવ લ ગ છ ક Gujarat Is a Dry State

#Monsoon #RainDelay #Gujarat

Let's Connect

sm2p0