ચટણીની બાજુમાં રહેલી વાટકીમાંની વસ્તુ કઈ છે એ Guess કરી બતાવો તો માનું.. Happy Uttarayan by નવી નવાઈના શેફ જેમણે આજે કામમાં આળસુવેડા કર્યા છે.

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

ચટણીની બાજુમાં રહેલી વાટકીમાંની વસ્તુ કઈ છે એ Guess કરી બતાવો તો માનું..

Happy Uttarayan by નવી નવાઈના શેફ જેમણે આજે કામમાં આળસુવેડા કર્યા છે.

ચટણીની બાજુમાં રહેલી વાટકીમાંની વસ્તુ કઈ છે એ Guess કરી બતાવો તો માનું.. Happy Uttarayan by નવી નવાઈના શેફ જેમણે આજે કામમાં આળસુવેડા કર્યા છે.

Let's Connect

sm2p0