જ મન GST વ શ ખબર પડત હ ય અન ન ખબર પડત હ ય એમન મ ટ Presenting the second official dialogue promo of our film Short Circuit

#11Jan2019 #RJDhvanit #DhvaniitThaker #KinjalRajPriya #SmitPandya #UtkarshMajumdaar #SciFi #SciFiMovie #ShortCircuit #DialoguePromo #GujaratiFilm #UpcomingGujaratiFilm #GujaratiMovie #UpcomingGujaratiMovies #TwilightProductions

જેમને GST વિશે ખબર પડતી હોય અને ના ખબર પડતી હોય એમના માટે.
Presenting the second official dialogue promo of our film "Short Circuit"

#11Jan2019 #RJDhvanit #DhvaniitThaker #KinjalRajPriya #SmitPandya #UtkarshMajumdaar #SciFi #SciFiMovie #ShortCircuit #DialoguePromo #GujaratiFilm #UpcomingGujaratiFilm #GujaratiMovie #UpcomingGujaratiMovies #TwilightProductions

જેમને GST વિશે ખબર પડતી હોય અને ના ખબર પડતી હોય એમના માટે. Presenting the second official dialogue promo of our film "Short Circuit" #11Jan2019 #RJDhvanit #DhvaniitThaker #KinjalRajPriya #SmitPandya #UtkarshMajumdaar #SciFi #SciFiMovie #ShortCircuit #DialoguePromo #GujaratiFilm #UpcomingGujaratiFilm #GujaratiMovie #UpcomingGujaratiMovies #TwilightProductions

Let's Connect

sm2p0