જેમને GST વિશે ખબર પડતી હોય અને ના ખબર પડતી હોય એમના માટે. Presenting the second official dialogue promo of our film "Short Circuit"

11Jan2019, RJDhvanit, DhvaniitThaker, KinjalRajPriya, SmitPandya, UtkarshMajumdaar, SciFi, SciFiMovie, ShortCircuit, DialoguePromo, GujaratiFilm, UpcomingGujaratiFilm, GujaratiMovie, UpcomingGujaratiMovies, TwilightProductions

જેમને GST વિશે ખબર પડતી હોય અને ના ખબર પડતી હોય એમના માટે.
Presenting the second official dialogue promo of our film "Short Circuit"

#11Jan2019 #RJDhvanit #DhvaniitThaker #KinjalRajPriya #SmitPandya #UtkarshMajumdaar #SciFi #SciFiMovie #ShortCircuit #DialoguePromo #GujaratiFilm #UpcomingGujaratiFilm #GujaratiMovie #UpcomingGujaratiMovies #TwilightProductions

જેમને GST વિશે ખબર પડતી હોય અને ના ખબર પડતી હોય એમના માટે. Presenting the second official dialogue promo of our film "Short Circuit" #11Jan2019 #RJDhvanit #DhvaniitThaker #KinjalRajPriya #SmitPandya #UtkarshMajumdaar #SciFi #SciFiMovie #ShortCircuit #DialoguePromo #GujaratiFilm #UpcomingGujaratiFilm #GujaratiMovie #UpcomingGujaratiMovies #TwilightProductions

Let's Connect

sm2p0