આજન સવ લ જવ બ આપ અન જ ત arijitsingh__ concert ન passes Question dedicated to bank

#googly #dhvanitnigoogly #dhvanit #googlysawaal #pnb #pnbscam #bank #contest #arijitsingh #concert #ahmedabad #amdavad

આજનો #googly સવાલ.. જવાબ આપો અને જીતો @arijitsingh__ concert ના passes!

Question dedicated to bank!

#dhvanitnigoogly #dhvanit #googlysawaal #pnb #pnbscam #bank #contest #arijitsingh #concert #ahmedabad #amdavad

આજનો #googly સવાલ.. જવાબ આપો અને જીતો @arijitsingh__ concert ના passes! Question dedicated to bank! #dhvanitnigoogly #dhvanit #googlysawaal #pnb #pnbscam #bank #contest #arijitsingh #concert #ahmedabad #amdavad

Let's Connect

sm2p0