ભક્તજનો... ગગનજ્ઞાની બાબા ધ્વનિત મહારાજ પણ પણ ટ્રેન્ડમાં જોડાયેલ છે. 🇺🇸: Go to hell 🇮🇳: તેલ લેવા જા 🇺🇸: Say something 🇮🇳: ભસ ને હવે.. 🇺🇸: He had five children from three wives 🇮🇳: અઘરી નોટ.. 🇺🇸: Let’s buy the tickets to the concert 🇮🇳: પાસનું કંઈ સેટીંગ કર ને.. 🇺🇲: would you like one more serving? 🇮🇳: મારા સમ.. એક વાટકી રસ તો લેવો જ પડશે. 🇺🇸: Don’t hit on my girl 🇮🇳: લંગસ ના નાંખીશ.. તમારું વર્ઝન?

Rjdhvanit, mirchi, radiomirchi, mirchigujarati, dhvanit

ભક્તજનો... ગગનજ્ઞાની બાબા ધ્વનિત મહારાજ પણ પણ ટ્રેન્ડમાં જોડાયેલ છે. 🇺🇸: Go to hell 🇮🇳: તેલ લેવા જા 🇺🇸: Say something 🇮🇳: ભસ ને હવે.. 🇺🇸: He had five children from three wives 🇮🇳: અઘરી નોટ.. 🇺🇸: Let’s buy the tickets to the concert 🇮🇳: પાસનું કંઈ સેટીંગ કર ને.. 🇺🇲: would you like one more serving? 🇮🇳: મારા સમ.. એક વાટકી રસ તો લેવો જ પડશે. 🇺🇸: Don’t hit on my girl 🇮🇳: લંગસ ના નાંખીશ.. તમારું વર્ઝન? #Rjdhvanit #mirchi #radiomirchi #mirchigujarati #dhvanit

Let's Connect

sm2p0