તમારી Girlfriend તમારી છાતી પર માથું રાખીને જો એમ પૂછે કે... "તારા Lifeમાં મારા સિવાય કોઈ બીજી છે?!!?" :: જો તમારા ધબકારા વધ્યા તો તમે ગયા!!! :: (Courtesy: Whatsapp)

LieDetector, Commitment, Relationship

Let's Connect

sm2p0