મમ્મી: અમારા પિંટૂને બધાં વિષય પાક્કા હોય છે, એક ખાલી geographyમાં silly mistakes કરે છે.... BCCI: અમારી INDIAની ટીમ બધાંને હરાવે, ખાલી NewZealand સામે silly mistakes કરે છે.... India has never beaten New Zealand in any T20 match. Cheer Up !!!

Amdavad, indvsnz, icct20, t20worldcup, boardexams, exams

મમ્મી: અમારા પિંટૂને બધાં વિષય પાક્કા હોય છે, એક ખાલી geographyમાં silly mistakes કરે છે.... BCCI: અમારી INDIAની ટીમ બધાંને હરાવે, ખાલી NewZealand સામે silly mistakes કરે છે.... India has never beaten New Zealand in any T20 match. Cheer Up #Amdavad !!! #indvsnz #icct20 #t20worldcup #boardexams #exams

Let's Connect

sm2p0