જે દેશમાં generally લોકોને મંગળ 'નડતો' હોય છે અને અમાસના દિવસે અગત્યના કામ કરવાના ટાળે, એ દેશના વૈજ્ઞાનિકોએ અમાસના દિવસે મંગળ યાનને સફળ કરી બતાવ્યું... એ પણ વ્યાજબી ભાવે...

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0