કોણ ખાશે? Fridgeમાંજ પડ્યા રેહશે કે પછી જે afford નથી કરી શકતા એમની પણ દિવાળી મુબારક કરશે? :: सर्वेशां मंगलम भवतु :: Wishing You all a Happy

Diwali!

RJ Dhvanit,  Diwali!

કોણ ખાશે? Fridgeમાંજ પડ્યા રેહશે કે પછી જે afford નથી કરી શકતા એમની પણ દિવાળી મુબારક કરશે?

:: सर्वेशां मंगलम भवतु ::

Wishing You all a Happy #Diwali!

કોણ ખાશે? Fridgeમાંજ પડ્યા રેહશે કે પછી જે afford નથી કરી શકતા એમની પણ દિવાળી મુબારક કરશે? :: सर्वेशां मंगलम भवतु :: Wishing You all a Happy #Diwali!

Let's Connect

sm2p0