સિખો?!!!! 😡😡😡 આ જાહેરાત બનાવનારને ગુજરાતી શીખવવા તૈયાર છું. FREE નહીં હોં!! ખબરદાર આ વૈશાખનંદન App download કરી છે તો!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

સિખો?!!!! 😡😡😡

આ જાહેરાત બનાવનારને ગુજરાતી શીખવવા તૈયાર છું. FREE નહીં હોં!!

ખબરદાર આ વૈશાખનંદન App download કરી છે તો!

સિખો?!!!! 😡😡😡 આ જાહેરાત બનાવનારને ગુજરાતી શીખવવા તૈયાર છું. FREE નહીં હોં!! ખબરદાર આ વૈશાખનંદન App download કરી છે તો!

Let's Connect

sm2p0