🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 કાળઝાળ ગરમીથી બચવા... અમદાવાદને પહેરાવો ગ્રીન માસ્ક!😷 વૃક્ષારોપણ માટે ઘરે બેઠા Free રોપા મેળવો ... 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 મેળવો તમારા મનગમતા વૃક્ષો તમારા ઘરઆંગણે🏡. માત્ર આ ફોર્મ ભરો, જોઈતા ઝાડના નામ અને નંગ જણાવો અને AMC તરફથી કોઈ પણ જાતના ચાર્જ વગર મેળવો *ફ્રી Tree Saplings.* RJ ધ્વનિત ને _mirchitreeidiot@gmail.com_ પર email 📧 કરો અથવા 8000983983 પર whatsapp કરો અથવા insta bio માં રહેલું ફોર્મ ભરો - https://bit.ly/MirchiTreeIdiotSeason5 Form link in bio. માસ્કમેન RJ ધ્વનિત સાથે મળી અમદાવાદને પહેરાવો ગ્રીન માસ્ક! 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 Presented by @omegaelevators

mirchitreeidiot, aatmanirbharmirchitreeidiot, treeidiot, rjdhvanit, radiomirchi, MirchiGujarati, amdavad, Gujarat

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
કાળઝાળ ગરમીથી બચવા...
અમદાવાદને પહેરાવો ગ્રીન માસ્ક!😷

વૃક્ષારોપણ માટે ઘરે બેઠા Free રોપા મેળવો ...

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

મેળવો તમારા મનગમતા વૃક્ષો તમારા ઘરઆંગણે🏡.

માત્ર આ ફોર્મ ભરો, જોઈતા ઝાડના નામ અને નંગ જણાવો અને AMC તરફથી કોઈ પણ જાતના ચાર્જ વગર મેળવો *ફ્રી Tree Saplings.*

RJ ધ્વનિત ને _mirchitreeidiot@gmail.com_ પર email 📧 કરો અથવા 8000983983 પર whatsapp કરો અથવા insta bio માં રહેલું ફોર્મ ભરો - https://bit.ly/MirchiTreeIdiotSeason5

Form link in bio.

માસ્કમેન RJ ધ્વનિત સાથે મળી અમદાવાદને પહેરાવો ગ્રીન માસ્ક!
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

Presented by @omegaelevators

#mirchitreeidiot #aatmanirbharmirchitreeidiot #treeidiot #rjdhvanit #radiomirchi #MirchiGujarati #amdavad #Gujarat

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 કાળઝાળ ગરમીથી બચવા... અમદાવાદને પહેરાવો ગ્રીન માસ્ક!😷 વૃક્ષારોપણ માટે ઘરે બેઠા Free રોપા મેળવો ... 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 મેળવો તમારા મનગમતા વૃક્ષો તમારા ઘરઆંગણે🏡. માત્ર આ ફોર્મ ભરો, જોઈતા ઝાડના નામ અને નંગ જણાવો અને AMC તરફથી કોઈ પણ જાતના ચાર્જ વગર મેળવો *ફ્રી Tree Saplings.* RJ ધ્વનિત ને _mirchitreeidiot@gmail.com_ પર email 📧 કરો અથવા 8000983983 પર whatsapp કરો અથવા insta bio માં રહેલું ફોર્મ ભરો - https://bit.ly/MirchiTreeIdiotSeason5 Form link in bio. માસ્કમેન RJ ધ્વનિત સાથે મળી અમદાવાદને પહેરાવો ગ્રીન માસ્ક! 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 Presented by @omegaelevators #mirchitreeidiot #aatmanirbharmirchitreeidiot #treeidiot #rjdhvanit #radiomirchi #MirchiGujarati #amdavad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0