હાશ! ચશ્માની દુકાન ખુલ્લી રહી શકશે! For not more than 6 hours. (Social distancing અને hygieneના નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.)

સંવેદનશીલનિર્ણય

RJ Dhvanit,  સંવેદનશીલનિર્ણય

હાશ! ચશ્માની દુકાન ખુલ્લી રહી શકશે! For not more than 6 hours. (Social distancing અને hygieneના નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.)

#સંવેદનશીલનિર્ણય

હાશ! ચશ્માની દુકાન ખુલ્લી રહી શકશે! For not more than 6 hours. (Social distancing અને hygieneના નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.) #સંવેદનશીલનિર્ણય

Let's Connect

sm2p0