આજ ગગનથી ચંદન ઢોળાય રે.. સૈયર મને આસો ના ભણકારા થાય.. આજે પાંચમા નોરતે મિર્ચી રોક એન ઢોલમા આઠેય પ્રહર જેને સાંભળવા ગમે..એવા ..આવી રહ્યા છે આજે પ્રહર વોરા.. બોલો અંબે માત કી જય !! For more updates Stay Tuned to Mirchi.

મિર્ચીગુજરાતી, mirchigujarati, મિર્ચી, mirchi, મિર્ચીનવરાત્રી, નવરાત્રી, ગરબા, navratri, Garba, PraherVora

RJ Dhvanit,  મિર્ચીગુજરાતી, mirchigujarati, મિર્ચી, mirchi, મિર્ચીનવરાત્રી, નવરાત્રી, ગરબા, navratri, Garba, PraherVora

આજ ગગનથી ચંદન ઢોળાય રે..
સૈયર મને આસો ના ભણકારા થાય..

આજે પાંચમા નોરતે મિર્ચી રોક એન ઢોલમા આઠેય પ્રહર જેને સાંભળવા ગમે..એવા ..આવી રહ્યા છે આજે પ્રહર વોરા..

બોલો અંબે માત કી જય !!

For more updates Stay Tuned to Mirchi.

#મિર્ચીગુજરાતી #mirchigujarati #મિર્ચી #mirchi #મિર્ચીનવરાત્રી #નવરાત્રી #ગરબા #navratri #Garba #PraherVora

આજ ગગનથી ચંદન ઢોળાય રે.. સૈયર મને આસો ના ભણકારા થાય.. આજે પાંચમા નોરતે મિર્ચી રોક એન ઢોલમા આઠેય પ્રહર જેને સાંભળવા ગમે..એવા ..આવી રહ્યા છે આજે પ્રહર વોરા.. બોલો અંબે માત કી જય !! For more updates Stay Tuned to Mirchi. #મિર્ચીગુજરાતી #mirchigujarati #મિર્ચી #mirchi #મિર્ચીનવરાત્રી #નવરાત્રી #ગરબા #navratri #Garba #PraherVora

Let's Connect

sm2p0