હે તને જાતાં જોઇ પનઘટની વાટે... મારું મન મોહી ગયું.. આજે ચોથા નોરતે.. ગુજરાત ના ઉગતા આદિત્ય સાથે માણીએ રાસ ની રમઝટ...આવી રહ્યા છે આદિત્ય ગઢવી.. બોલો અંબે માત કી જય !! For more updates Stay Tuned to Mirchi. @adityagadhviofficial @smulein @swiggyindia @licindiaforever @officialbankofbaroda @stellar_skoda

મિર્ચીગુજરાતી, mirchigujarati, મિર્ચી, mirchi, મિર્ચીનવરાત્રી, નવરાત્રી, ગરબા, navratri, Garba, આદિત્યગઢવી, SmuleNavratriChallenge, IndiaJamsHere, smuleindia, HarPalApkesaath, Mirchi, MirchiGujarati, MirchiRockNDhol

RJ Dhvanit,  મિર્ચીગુજરાતી, mirchigujarati, મિર્ચી, mirchi, મિર્ચીનવરાત્રી, નવરાત્રી, ગરબા, navratri, Garba, આદિત્યગઢવી, SmuleNavratriChallenge, IndiaJamsHere, smuleindia, HarPalApkesaath, Mirchi, MirchiGujarati, MirchiRockNDhol

હે તને જાતાં જોઇ પનઘટની વાટે...
મારું મન મોહી ગયું..

આજે ચોથા નોરતે.. ગુજરાત ના ઉગતા આદિત્ય સાથે માણીએ રાસ ની રમઝટ...આવી રહ્યા છે આદિત્ય ગઢવી..

બોલો અંબે માત કી જય !!

For more updates Stay Tuned to Mirchi.

@adityagadhviofficial

@smulein @swiggyindia @licindiaforever @officialbankofbaroda @stellar_skoda

#મિર્ચીગુજરાતી #mirchigujarati #મિર્ચી #mirchi #મિર્ચીનવરાત્રી #નવરાત્રી #ગરબા #navratri #Garba #આદિત્યગઢવી #SmuleNavratriChallenge
#IndiaJamsHere #smuleindia #HarPalApkesaath #Mirchi #MirchiGujarati #MirchiRockNDhol

હે તને જાતાં જોઇ પનઘટની વાટે... મારું મન મોહી ગયું.. આજે ચોથા નોરતે.. ગુજરાત ના ઉગતા આદિત્ય સાથે માણીએ રાસ ની રમઝટ...આવી રહ્યા છે આદિત્ય ગઢવી.. બોલો અંબે માત કી જય !! For more updates Stay Tuned to Mirchi. @adityagadhviofficial @smulein @swiggyindia @licindiaforever @officialbankofbaroda @stellar_skoda #મિર્ચીગુજરાતી #mirchigujarati #મિર્ચી #mirchi #મિર્ચીનવરાત્રી #નવરાત્રી #ગરબા #navratri #Garba #આદિત્યગઢવી #SmuleNavratriChallenge #IndiaJamsHere #smuleindia #HarPalApkesaath #Mirchi #MirchiGujarati #MirchiRockNDhol

Let's Connect

sm2p0