પરંપરા અને પ્રયોગશીલતાનું સંયોજન! For Full Video... link in bio. Gamta Garba with Saumil Munshi and Arati Munshi. @shyamalsaumilofficial @aartudi Mirchi Rock N Dhol Presented by @officialbankofbaroda In association with : @laadki_detergent @sakhiyaskinclinic

saumilmunshi, shyamalmunshi, aartimunshi, rjdhvanit, dhvanit, rockndhol, gamtagarba, RadioMirchi, MirchiGujarati, gujarat, garba, raas, ahmedabad, surat, baroda, rajkot, vadodara

પરંપરા અને પ્રયોગશીલતાનું સંયોજન! For Full Video... link in bio.

Gamta Garba with Saumil Munshi and Arati Munshi.

@shyamalsaumilofficial @aartudi

Mirchi Rock N Dhol Presented by @officialbankofbaroda
In association with : @laadki_detergent
@sakhiyaskinclinic

#saumilmunshi #shyamalmunshi #aartimunshi #rjdhvanit #dhvanit #rockndhol #gamtagarba #RadioMirchi #MirchiGujarati #gujarat #garba #raas #ahmedabad #surat #baroda #rajkot #vadodara

પરંપરા અને પ્રયોગશીલતાનું સંયોજન! For Full Video... link in bio. Gamta Garba with Saumil Munshi and Arati Munshi. @shyamalsaumilofficial @aartudi Mirchi Rock N Dhol Presented by @officialbankofbaroda In association with : @laadki_detergent @sakhiyaskinclinic #saumilmunshi #shyamalmunshi #aartimunshi #rjdhvanit #dhvanit #rockndhol #gamtagarba #RadioMirchi #MirchiGujarati #gujarat #garba #raas #ahmedabad #surat #baroda #rajkot #vadodara

Let's Connect

sm2p0