આપણ શ ર ખ ડમ પ ર ઝબ ળ ન ખઈએ એન પણ Fondueજ કહ વ ય ન આમ નવ શ છ

#Angrej #Fondue #ShrikhandPuri
આપણે શ્રીખંડમાં પુરી ઝબોળીને ખઈએ એને પણ Fondueજ કહેવાય ને!!!???!!!
આમાં નવું શું છે?

#Angrej #Fondue #ShrikhandPuri

આપણે શ્રીખંડમાં પુરી ઝબોળીને ખઈએ એને પણ Fondueજ કહેવાય ને!!!???!!!
આમાં નવું શું છે?

#Angrej #Fondue #ShrikhandPuri

આપણે શ્રીખંડમાં પુરી ઝબોળીને ખઈએ એને પણ Fondueજ કહેવાય ને!!!???!!! આમાં નવું શું છે? #Angrej #Fondue #ShrikhandPuri

Let's Connect

sm2p0