આપણે શ્રીખંડમાં પુરી ઝબોળીને ખઈએ એને પણ Fondueજ કહેવાય ને!!!???!!! આમાં નવું શું છે?

Angrej, Fondue, ShrikhandPuri

RJ Dhvanit,  Angrej, Fondue, ShrikhandPuri

આપણે શ્રીખંડમાં પુરી ઝબોળીને ખઈએ એને પણ Fondueજ કહેવાય ને!!!???!!!
આમાં નવું શું છે?

#Angrej #Fondue #ShrikhandPuri

આપણે શ્રીખંડમાં પુરી ઝબોળીને ખઈએ એને પણ Fondueજ કહેવાય ને!!!???!!! આમાં નવું શું છે? #Angrej #Fondue #ShrikhandPuri

Let's Connect

sm2p0