“મમ્મી, તું પપ્પાને સમજાવ ને... હવે ઈન્ડિયામાં શું રાખ્યું છે? એ જૂનું ઘર વેચવા કેમ તૈયાર નથી થતા?” Find the answer in Dhvanit’s Dhun of the Day - :: Yeh Jo Desh Hai Tera from Swades ::

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

“મમ્મી, તું પપ્પાને સમજાવ ને... હવે ઈન્ડિયામાં શું રાખ્યું છે? એ જૂનું ઘર વેચવા કેમ તૈયાર નથી થતા?”

Find the answer in Dhvanit’s Dhun of the Day -

:: Yeh Jo Desh Hai Tera from Swades ::

“મમ્મી, તું પપ્પાને સમજાવ ને... હવે ઈન્ડિયામાં શું રાખ્યું છે? એ જૂનું ઘર વેચવા કેમ તૈયાર નથી થતા?” Find the answer in Dhvanit’s Dhun of the Day - :: Yeh Jo Desh Hai Tera from Swades ::

Let's Connect

sm2p0