“અરે... જરાક માટે રહી ગયો યાર !!!” Final figure 91897 ! Thank you for scoring 92 % Special thanks to team @AmdavadAMC @bijalpatelmayor @vnehra https://t.co/qV2YMTrG0U

Amdavad, MirchiTreeIdiot, pedmandhvanit, ahmedabad

“અરે... જરાક માટે રહી ગયો યાર !!!” Final figure 91897 !
Thank you #Amdavad for scoring 92 %

Special thanks to team @AmdavadAMC
@bijalpatelmayor @vnehra #MirchiTreeIdiot #pedmandhvanit #ahmedabad https://t.co/qV2YMTrG0U

“અરે... જરાક માટે રહી ગયો યાર !!!” Final figure 91897 ! Thank you #Amdavad for scoring 92 % Special thanks to team @AmdavadAMC @bijalpatelmayor @vnehra #MirchiTreeIdiot #pedmandhvanit #ahmedabad https://t.co/qV2YMTrG0U

Let's Connect

sm2p0