આને કહેવાય ખાલી રસ્તાનો સદ્ઉપયોગ! નેહરુનગર સર્કલની ફરતે ૭૦ feetનું પેઈન્ટીંગ.. Kudos to all the volunteers and painters. @lavvyas9 https://t.co/OeRRaBX8xh

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

આને કહેવાય ખાલી રસ્તાનો સદ્ઉપયોગ!

નેહરુનગર સર્કલની ફરતે ૭૦ feetનું પેઈન્ટીંગ..

Kudos to all the volunteers and painters.

@lavvyas9 https://t.co/OeRRaBX8xh

આને કહેવાય ખાલી રસ્તાનો સદ્ઉપયોગ! નેહરુનગર સર્કલની ફરતે ૭૦ feetનું પેઈન્ટીંગ.. Kudos to all the volunteers and painters. @lavvyas9 https://t.co/OeRRaBX8xh

Let's Connect

sm2p0