“એક માતાના મનની વાત...” આ વિડીયો સાચો છે કે ફેક છે, એ ચર્ચા કરવા કરતાં એની લાગણી અનુભવીએ, એમાંથી શીખીએ અને ઘરે રહીએ, સતર્ક રહીએ. Feel the pain this mother is going through. Stay home. Stay safe. Watch here- https://t.co/HrH6bGfZmM Source : Facebook

covid_19, flattenthecurve

“એક માતાના મનની વાત...” આ વિડીયો સાચો છે કે ફેક છે, એ ચર્ચા કરવા કરતાં એની લાગણી અનુભવીએ, એમાંથી શીખીએ અને ઘરે રહીએ, સતર્ક રહીએ. Feel the pain this mother is going through. Stay home. Stay safe. Watch here- https://t.co/HrH6bGfZmM Source : Facebook #covid_19 #flattenthecurve

Let's Connect

sm2p0