ન ટ ચ લ ક ન ચ લ અમદ વ દમ મ ર ચ ન ન મન સ ક ક ત પડ જ છ FAQs on currency notes Watch the video and prepare your questions we will do a Facebook Live in a while to answer your questions

નોટો ચાલે કે ના ચાલે , અમદાવાદમાં મિર્ચીના નામના સિક્કા તો પડે જ છે!

FAQs on currency notes .. Watch the video and prepare your questions, we will do a Facebook Live in a while to answer your questions.

નોટો ચાલે કે ના ચાલે , અમદાવાદમાં મિર્ચીના નામના સિક્કા તો પડે જ છે! FAQs on currency notes .. Watch the video and prepare your questions, we will do a Facebook Live in a while to answer your questions.

Let's Connect

sm2p0