અમ ર ક મ falafel ખ ચડ ખ ધ

#falafel! #khichadi #dhvanit #US #USdiaries #america #travel #traveldiaries #travelgram #washingtondc #food

અમેરિકા માં falafel ખીચડી ખાધી! #falafel! #khichadi #dhvanit #US #USdiaries #america #travel #traveldiaries #travelgram #washingtondc #food

અમેરિકા માં falafel ખીચડી ખાધી! #falafel! #khichadi #dhvanit #US #USdiaries #america #travel #traveldiaries #travelgram #washingtondc #food

Let's Connect

sm2p0