અમેરિકા માં falafel ખીચડી ખાધી!

falafel!, khichadi, dhvanit, US, USdiaries, america, travel, traveldiaries, travelgram, washingtondc, food

અમેરિકા માં falafel ખીચડી ખાધી! #falafel! #khichadi #dhvanit #US #USdiaries #america #travel #traveldiaries #travelgram #washingtondc #food

અમેરિકા માં falafel ખીચડી ખાધી! #falafel! #khichadi #dhvanit #US #USdiaries #america #travel #traveldiaries #travelgram #washingtondc #food

Let's Connect

sm2p0