તરવરાટ.... મિર્ચી રોક એન ઢોલમાં આજે ત્રીજા નોરતે અદ્ભુત ગાયકી માટે જાણીતા ભૂમિક શાહ માત્ર મિર્ચી ગુજરાતી પર. Enjoy playing Garba tonight with Bhumik Shah on Mirchi Gujarati YT channel. For more updates Stay Tuned to Mirchi. @smulein @swiggyindia @licindiaforever @officialbankofbaroda @stellar_skoda

મિર્ચીગુજરાતી, mirchigujarati, મિર્ચી, mirchi, મિર્ચીનવરાત્રી, નવરાત્રી, ગરબા, navratri, Garba, BhumikShah

RJ Dhvanit,  મિર્ચીગુજરાતી, mirchigujarati, મિર્ચી, mirchi, મિર્ચીનવરાત્રી, નવરાત્રી, ગરબા, navratri, Garba, BhumikShah

તરવરાટ....
મિર્ચી રોક એન ઢોલમાં આજે ત્રીજા નોરતે અદ્ભુત ગાયકી માટે જાણીતા ભૂમિક શાહ માત્ર મિર્ચી ગુજરાતી પર.

Enjoy playing Garba tonight with Bhumik Shah on Mirchi Gujarati YT channel.

For more updates Stay Tuned to Mirchi.

@smulein @swiggyindia @licindiaforever @officialbankofbaroda
@stellar_skoda

#મિર્ચીગુજરાતી #mirchigujarati #મિર્ચી #mirchi #મિર્ચીનવરાત્રી #નવરાત્રી #ગરબા #navratri #Garba #BhumikShah

તરવરાટ.... મિર્ચી રોક એન ઢોલમાં આજે ત્રીજા નોરતે અદ્ભુત ગાયકી માટે જાણીતા ભૂમિક શાહ માત્ર મિર્ચી ગુજરાતી પર. Enjoy playing Garba tonight with Bhumik Shah on Mirchi Gujarati YT channel. For more updates Stay Tuned to Mirchi. @smulein @swiggyindia @licindiaforever @officialbankofbaroda @stellar_skoda #મિર્ચીગુજરાતી #mirchigujarati #મિર્ચી #mirchi #મિર્ચીનવરાત્રી #નવરાત્રી #ગરબા #navratri #Garba #BhumikShah

Let's Connect

sm2p0