:: આ e-જગતમાં, e-mail, e-paper, e-transfer, e-recharge, e-walletમાંથી થોડી break મળી છે ત્યારે "e-shwar"ને યાદ કરીએ અને દેશની શાંતિ સ્થાપના માટે સહુ ભેગા મળીને પ્રાર્થના કરીએ... :: Good Night

Amdavad., InternetBan

Let's Connect

sm2p0