ધ્વનિતનો રસોઈ શો! દૂધીના કોફ્તા!! છેલ્લે મારી મમ્મીનો અવાજ સાંભળો. Don’t try to fry like how I did at 1.10 minute in the video! Ha ha!! Watch here- https://t.co/t6UsgpPNKi

rjdhvanit, foodie, lockdown, stayhome, staysafe, chef, rasoishow, dudhikofta, foodlove

Let's Connect

sm2p0