આ માહિતી વધુને વધુ જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી પહોંચાડો જે લોકો પાસે ઇંટરનેટની સુવિધા હોય તે digitalgujarat.gov.in પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવી એપ્લાય કરે, જેથી આનો લાભ બધાને મળે.

GujaratFightsCovid19, IndiaFightsCorona

RJ Dhvanit,  GujaratFightsCovid19, IndiaFightsCorona

આ માહિતી વધુને વધુ જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી પહોંચાડો

જે લોકો પાસે ઇંટરનેટની સુવિધા હોય તે digitalgujarat.gov.in
પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવી એપ્લાય કરે, જેથી આનો લાભ બધાને મળે.

#GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

આ માહિતી વધુને વધુ જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી પહોંચાડો જે લોકો પાસે ઇંટરનેટની સુવિધા હોય તે digitalgujarat.gov.in પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવી એપ્લાય કરે, જેથી આનો લાભ બધાને મળે. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0