શું લાગે છે, આપણે આવી જાહેરાત કરીએ તો કેવું? https://t.co/Igsg1NoJYC

DiamondMedalist, MirchiTreeIdiot, TreeIdiot, Amdavad

RJ Dhvanit,  DiamondMedalist, MirchiTreeIdiot, TreeIdiot, Amdavad

શું લાગે છે, આપણે આવી જાહેરાત કરીએ તો કેવું?
#DiamondMedalist #MirchiTreeIdiot #TreeIdiot #Amdavad https://t.co/Igsg1NoJYC

શું લાગે છે, આપણે આવી જાહેરાત કરીએ તો કેવું? #DiamondMedalist #MirchiTreeIdiot #TreeIdiot #Amdavad https://t.co/Igsg1NoJYC

Let's Connect

sm2p0