અમ ર કર લ ક ઈ ત ડ ત મ મ ગ ય ઇન મ શ લ ગ છ આપણ આવ જ હ ર ત કર એ ત ક વ

#DiamondMedalist #MirchiTreeIdiot #TreeIdiot #Amdavad
:: અમારું કરેલું કોઈ તોડે તો મોં માંગ્યું ઇનામ :: 
શું લાગે છે, આપણે આવી જાહેરાત કરીએ તો કેવું?

#DiamondMedalist #MirchiTreeIdiot #TreeIdiot #Amdavad

:: અમારું કરેલું કોઈ તોડે તો મોં માંગ્યું ઇનામ ::
શું લાગે છે, આપણે આવી જાહેરાત કરીએ તો કેવું?

#DiamondMedalist #MirchiTreeIdiot #TreeIdiot #Amdavad

:: અમારું કરેલું કોઈ તોડે તો મોં માંગ્યું ઇનામ :: શું લાગે છે, આપણે આવી જાહેરાત કરીએ તો કેવું? #DiamondMedalist #MirchiTreeIdiot #TreeIdiot #Amdavad

Let's Connect

sm2p0