દિવાળીમાં બનતી કઈ વસ્તુ ગળી પણ હોય અને તીખી પણ?

dhvanitnigoogly, googly, googlysawaal, diwali, diwali2017

દિવાળીમાં બનતી કઈ વસ્તુ ગળી પણ હોય અને તીખી પણ?

#dhvanitnigoogly #googly #googlysawaal #diwali #diwali2017

દિવાળીમાં બનતી કઈ વસ્તુ ગળી પણ હોય અને તીખી પણ? #dhvanitnigoogly #googly #googlysawaal #diwali #diwali2017

Let's Connect

sm2p0