ત્રણ દિવસ ફૂટપાથ પર ભૂખ્યા ઊંઘવાથી લઈને શ્રેષ્ઠ સંગીતકાર બનવાની સફર.. આજની Dhoon of the day : ‘સજન મારી પ્રીતડી... સદીઓ પુરાણી..’ @hitukanodia @nareshkanodia

maheshkanodia, sajanmaaripreetdi, dhunoftheday, rjdhvanit, RadioMirchi, MirchiGujarati, gujarati, gujarat

ત્રણ દિવસ ફૂટપાથ પર ભૂખ્યા ઊંઘવાથી લઈને શ્રેષ્ઠ સંગીતકાર બનવાની સફર..

આજની Dhoon of the day :
‘સજન મારી પ્રીતડી... સદીઓ પુરાણી..’

#maheshkanodia @hitukanodia @nareshkanodia #sajanmaaripreetdi #dhunoftheday #rjdhvanit #RadioMirchi #MirchiGujarati #gujarati #gujarat

ત્રણ દિવસ ફૂટપાથ પર ભૂખ્યા ઊંઘવાથી લઈને શ્રેષ્ઠ સંગીતકાર બનવાની સફર.. આજની Dhoon of the day : ‘સજન મારી પ્રીતડી... સદીઓ પુરાણી..’ #maheshkanodia @hitukanodia @nareshkanodia #sajanmaaripreetdi #dhunoftheday #rjdhvanit #RadioMirchi #MirchiGujarati #gujarati #gujarat

Let's Connect

sm2p0