જે કોઈ તમને એમ કહે કે 'મૌસમ જોઈ. બહુ સરસ છે.' એને ખાલી એટલું કહેજો ,' ઈન્ટરવલ સુધી જ જોઈ લાગે છે !' detail ma vaato about mausam...kaale on FB.

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0