વંચાય છે? ઉકેલી બતાવો તો! . . Day 4... The First Time Challenge... . . When @mirchi_rj_krupa challenged me to showcase legible handwriting! . .

pehlibaar, firsttime, firsttimevoters, elections

વંચાય છે? ઉકેલી બતાવો તો! .
.
Day 4... The First Time Challenge... .
.
When @mirchi_rj_krupa challenged me to showcase legible handwriting!
.
.
#pehlibaar #firsttime #firsttimevoters #elections

વંચાય છે? ઉકેલી બતાવો તો! . . Day 4... The First Time Challenge... . . When @mirchi_rj_krupa challenged me to showcase legible handwriting! . . #pehlibaar #firsttime #firsttimevoters #elections

Let's Connect

sm2p0