દિલથી બનેલી દાલબાટી... નવી નવાઈના શેફ તરફથી નવા વર્ષનું નવલું નજરાણું.. (🥄 ચમચીની સાથે અમે નાની હથોડી 🔨 પણ આપીએ છીએ.)

dalbati, હાઈવેમારીથાળીમાં

RJ Dhvanit,  dalbati, હાઈવેમારીથાળીમાં

દિલથી બનેલી દાલબાટી... નવી નવાઈના શેફ તરફથી નવા વર્ષનું નવલું નજરાણું..

(🥄 ચમચીની સાથે અમે નાની હથોડી 🔨 પણ આપીએ છીએ.)

#dalbati #હાઈવેમારીથાળીમાં

દિલથી બનેલી દાલબાટી... નવી નવાઈના શેફ તરફથી નવા વર્ષનું નવલું નજરાણું.. (🥄 ચમચીની સાથે અમે નાની હથોડી 🔨 પણ આપીએ છીએ.) #dalbati #હાઈવેમારીથાળીમાં

Let's Connect

sm2p0