આ લગ્ન પ્રસંગોમાં ચાંદલા counter પર પણ Credit Card સ્વીકાર્ય હોવું જોઈએ... શું કહેવું આપનું?

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

RJ Dhvanit, Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

આ લગ્ન પ્રસંગોમાં ચાંદલા counter પર પણ Credit Card સ્વીકાર્ય હોવું જોઈએ...
શું કહેવું આપનું?

આ લગ્ન પ્રસંગોમાં ચાંદલા counter પર પણ Credit Card સ્વીકાર્ય હોવું જોઈએ... શું કહેવું આપનું?

Let's Connect

sm2p0