કોઈ આ ગુજરાતી ચેનલ્સને અને ન્યુઝ વેબસાઈટ્સને ‘કન્ટેન્ટમેન્ટ’ અને ‘કન્ટેઈનમેન્ટ’ નો તફાવત સમજાવો! કાલ ઉઠીને ‘કેન્ટોનમેન્ટ’ ના બોલે તો સારું!

coronavirus, gujarat, gujarati, newschannels

RJ Dhvanit,  coronavirus, gujarat, gujarati, newschannels

કોઈ આ ગુજરાતી ચેનલ્સને અને ન્યુઝ વેબસાઈટ્સને

‘કન્ટેન્ટમેન્ટ’ અને ‘કન્ટેઈનમેન્ટ’ નો તફાવત સમજાવો!

કાલ ઉઠીને ‘કેન્ટોનમેન્ટ’ ના બોલે તો સારું!

#coronavirus #gujarat #gujarati #newschannels

કોઈ આ ગુજરાતી ચેનલ્સને અને ન્યુઝ વેબસાઈટ્સને ‘કન્ટેન્ટમેન્ટ’ અને ‘કન્ટેઈનમેન્ટ’ નો તફાવત સમજાવો! કાલ ઉઠીને ‘કેન્ટોનમેન્ટ’ ના બોલે તો સારું! #coronavirus #gujarat #gujarati #newschannels

Let's Connect

sm2p0