આ વિડીયોમાં તમને મારી જે વાત યોગ્ય લાગે એનું પાલન કરજો. જે યોગ્ય ના લાગે એની ચર્ચા કરવા તલવારો ના તાણશો. આ પ્રેમ વહેંચવાનો સમય છે, ઝઘડવાનો-હુંસાતુસીનો નહીં... . . . તમારો ધ્વનિત (પોઝિટીવિટીનું ઈંજેકશન 🤗)

CoronaVirus, Covid_19, MirchiGujarati, RadioMirchi, RjDhvanit, Quarantine

આ વિડીયોમાં તમને મારી જે વાત યોગ્ય લાગે એનું પાલન કરજો. જે યોગ્ય ના લાગે એની ચર્ચા કરવા તલવારો ના તાણશો. આ પ્રેમ વહેંચવાનો સમય છે, ઝઘડવાનો-હુંસાતુસીનો નહીં...
.
.
.
તમારો ધ્વનિત (પોઝિટીવિટીનું ઈંજેકશન 🤗) #CoronaVirus #Covid_19 #MirchiGujarati #RadioMirchi #RjDhvanit #Quarantine

આ વિડીયોમાં તમને મારી જે વાત યોગ્ય લાગે એનું પાલન કરજો. જે યોગ્ય ના લાગે એની ચર્ચા કરવા તલવારો ના તાણશો. આ પ્રેમ વહેંચવાનો સમય છે, ઝઘડવાનો-હુંસાતુસીનો નહીં... . . . તમારો ધ્વનિત (પોઝિટીવિટીનું ઈંજેકશન 🤗) #CoronaVirus #Covid_19 #MirchiGujarati #RadioMirchi #RjDhvanit #Quarantine

Let's Connect

sm2p0