આ બોલી બતાવો.. Contest : Tongue Twister ઝાકળ વાળા જાંબુ ખાટાં , મીઠા તોતા ખાતા , ખાટાં ખાતી ખિસકોલી ને મીઠા ખરી જાતા.. Make a REEL on this, Tag me and the best ones will stand a chance to win* Green Gift Hamper in Mirchi Tree Idiot Season 6 presented by Goyal and Co. in association with HOF Hamper courtesy @farmseindia

treeidiot, RJDhvanit, dhvanit, greengifthamper, contestalert, radiomirchi, mirchigujarati, mirchi

RJ Dhvanit,  treeidiot, RJDhvanit, dhvanit, greengifthamper, contestalert, radiomirchi, mirchigujarati, mirchi

આ બોલી બતાવો..

Contest : Tongue Twister ઝાકળ વાળા જાંબુ ખાટાં , મીઠા તોતા ખાતા , ખાટાં ખાતી ખિસકોલી ને મીઠા ખરી જાતા..

Make a REEL on this, Tag me and the best ones will stand a chance to win* Green Gift Hamper in Mirchi Tree Idiot Season 6 presented by Goyal and Co. in association with HOF

Hamper courtesy @farmseindia

#treeidiot #RJDhvanit #dhvanit #greengifthamper #contestalert #radiomirchi #mirchigujarati #mirchi

આ બોલી બતાવો.. Contest : Tongue Twister ઝાકળ વાળા જાંબુ ખાટાં , મીઠા તોતા ખાતા , ખાટાં ખાતી ખિસકોલી ને મીઠા ખરી જાતા.. Make a REEL on this, Tag me and the best ones will stand a chance to win* Green Gift Hamper in Mirchi Tree Idiot Season 6 presented by Goyal and Co. in association with HOF Hamper courtesy @farmseindia #treeidiot #RJDhvanit #dhvanit #greengifthamper #contestalert #radiomirchi #mirchigujarati #mirchi

Let's Connect

sm2p0