મારે ખાલી લગ્ન કરવા છે! 😂 Contest : Make an Insta Reel out of this dialogue from Petipack tag @dhvanitthaker and @monal_gajjar and get lucky to Win* couple tickets for Petipack. *conditions apply

gujju, gujjugram, gujjus, gujarat, gujarati, comedy, gujjucomedy, funny

RJ Dhvanit,  gujju, gujjugram, gujjus, gujarat, gujarati, comedy, gujjucomedy, funny

મારે ખાલી લગ્ન કરવા છે! 😂

Contest : Make an Insta Reel out of this dialogue from Petipack tag @dhvanitthaker and @monal_gajjar and get lucky to Win* couple tickets for Petipack.

#gujju #gujjugram #gujjus #gujarat #gujarati #comedy #gujjucomedy #funny

*conditions apply

મારે ખાલી લગ્ન કરવા છે! 😂 Contest : Make an Insta Reel out of this dialogue from Petipack tag @dhvanitthaker and @monal_gajjar and get lucky to Win* couple tickets for Petipack. #gujju #gujjugram #gujjus #gujarat #gujarati #comedy #gujjucomedy #funny *conditions apply

Let's Connect

sm2p0